logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.5.2013.AS
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewid. 519 położonej we wsi Zaruzie gm. Miastkowo
DECYZJA

  Na podstawie art.105 § 2 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r poz.267) w wyniku wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewid. 519 położonej we wsi Zaruzie gm. Miastkowo,

 

uzasadnienie

            Wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2013r Pan Krzysztof Ustaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Zaruzie 28A, 18-413 Miastkowo, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewid. 519 położonej we wsi Zaruzie gm. Miastkowo. Wniosek zawierał kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu.

        Planowana inwestycja miała być realizowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/142/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006r, oznaczonym symbolem M,U-1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz lokalizacje usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej.

        W dniu 16 sierpnia 2013r wnioskodawca wycofał wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na w/w inwestycję. Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 k.p.a.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-08-22 13:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-08-22 13:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 576