logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6730.8.2013.AS
z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele mieszkalne  (budynek mieszkalny) wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 338/1, 339 położone w obrębie wsi Czartoria gm. Miastkowo.
Z A W I A D O M I E N I E
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele mieszkalne  (budynek mieszkalny) wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 338/1, 339 położone w obrębie wsi Czartoria gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój Nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96) można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 14:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 14:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 558