logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.10.2015
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku inwentarsko składowego na budynek inwentarski do obsady 75DJP na działce o nr ewid. 490 we wsi Zaruzie gm. Miastkowo.
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 12 stycznia 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku inwentarsko składowego na budynek inwentarski do obsady 75DJP na działce o nr ewid. 490 we wsi Zaruzie gm. Miastkowo.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-12 11:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-12 11:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 597