logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.1.2016
z dnia 27 stycznia 2016 r.
przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.184,11m.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 z póź. zm ), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013r., poz.1235 z póź. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.)

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.184,11m.

W dniu 8 stycznia 2016r. Gmina Miastkowo złożyła wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.184,11m, na działce istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 152, części działki nr ewid. 141 (do czasowego zajęcia) oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy nr ewid. 143, 144 (do podziału i wywłaszczenia).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z póź. zm.), przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo pismem z dnia 11 stycznia 2016r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

Wymienione organy wydały następujące wyjaśnienia i opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WST II.4240.12.2016.EM z dnia 15.01.2016r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia  nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży pismem z dnia 21 stycznia 2016r, Opinia nr 12.NZ.2016 postanowił, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.184,11m, na działce istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 152, części działki nr ewid. 141 (do czasowego zajęcia) oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy nr ewid. 143, 144 (do podziału i wywłaszczenia).

Istniejące droga jest o nawierzchni żwirowej w bardzo złym stanie technicznym, nie normatywnych spadkach poprzecznych i podłużnych, bez wyodrębnionych poboczy i właściwego odwodnienia. Początek planowanego do rozbudowy i przebudowy odcinka (km 0+000) przyjęto na krawędzi jezdni bitumicznej tej drogi w Leopoldowie, na wysokości budynku mieszkalnego nr 15 (strona L) na działce nr 120 i budynku mieszkalnego nr 14 (strona P) na działce nr 201, natomiast koniec (km 1+184,11) w lesie, na granicy z gminą Śniadowo (grunty obrębu Szczepankowo).

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

1. klasę drogi D,

2. prędkość projektowa: 30 km/h,

3. przekrój szlakowy:  

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 4,50 m i obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 1,0 m każde,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2%,

- warstwa ścieralna grubości 3,0cm z betonu asfaltowego,

- warstwa wiążąca grubości 5,0cm z betonu asfaltowego,

- podbudowa grubości 20cm z kruszywa łamanego,

4. odtworzenie/budowa rowów przydrożnych, a tam gdzie niweleta pozwoli spływ wody  naturalnymi spadkami,

5. budowę dwóch przepustów,

6. przebudowę/budowę zjazdów,

7. budowę urządzeń wodnych pod zjazdami na drogi boczne i zjazdami gospodarczymi na posesje,

8. usunięcie kolidujących drzew oraz posadzenie drzew lub krzewów w miejscach nie kolidujących z bezpieczeństwem ruchu lub mienia.

Analizując uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z póź. zm.) ustalono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze wodno- błotnym czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarze górskim, obszarze objętym ochroną, w tym strefie ujęć wód i obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, obszarze mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarze o znacznej gęstości zaludnienia, obszarze przylegającym do jezior i obszarze ochrony uzdrowiskowej. W przedmiotowym przypadku nie wykazano powiązań z innymi przedsięwzięciami, kumulowania się oddziaływań oraz występowania ryzyka poważnej awarii oraz transgranicznego oddziaływania.

Nie wystąpią bezpośrednie i pośrednie oddziaływania przedsięwzięcia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zasługujące na wyeksponowanie punkty widokowe, gdyż takie obiekty wpisane do rejestru zabytków nie występują w obrębie pasa drogowego i jego bezpośrednim sąsiedztwie.  Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami   (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

W pasie przewidzianym pod planowaną inwestycję nie stwierdzono żadnych roślin ani zwierząt objętych ochroną prawną. Do usunięcia będą  przeznaczone tylko te drzewa, które bezwzględnie kolidują z zapewnieniem właściwego normatywu technicznego dla tej klasy drogi celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.

Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego zwiększenia ilości lokalnych zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego, choć w trakcie prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu oraz pojazdów dowożących materiały budowlane. Będą to emisje o zasięgu lokalnym (bez ryzyka transgranicznego oddziaływania), krótkotrwałe i odwracalne, które ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.  

Z uwagi na rodzaj, skalę i zakres przedsięwzięcia (roboty w zasadzie w obrębie istniejącego pasa drogowego) oraz przewidziane do wdrożenia rozwiązania chroniące środowisko, w/w obszary Natura 2000 nie znajdą się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – przebudowa i rozbudowa drogi nie znajduje się w katalogu zagrożeń tych obszarów. W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia:

- nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000,                                                

- nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały one wyznaczone (ptaki, ssaki, ryby, bezkręgowce),

- nie pogorszy integralności każdego z obszarów i jego powiązań z innymi obszarami Natura 2000.

Biorąc pod uwagę:

- rodzaj, skalę, zakres oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia na działkach  o znikomej wartości przyrodniczej (dotychczasowy pas  drogowy),

- realizację przedsięwzięcia w porze dnia i skrócenie wykonawstwa do niezbędnego minimum,

- poprawienie komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, w tym pieszych,

- wdrożenie rozwiązań chroniących środowisko,

realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy (a polepszy) stan lokalnego środowiska, tym samym  nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko w tym położone w dużej odległości obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

  

Reasumując powyższe stwierdzono, że planowana inwestycja, przy zachowaniu rozwiązań chroniących środowisko zawartych w karcie informacyjnej nie będzie miała znaczącego wpływu na stan otaczającego środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-03 14:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-03 14:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 592