logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.1.2016
z dnia 2 września 2016 r.
o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 25.08.2016r (wpływ 30.08.2016r) PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, złożył wniosek zmieniający wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.07.2016r (wpływ 02.08.2016r), dotyczący: budowy linii napowietrznej nN - 0,4kV z przebudowanego transformatora SN/nN- 15/0,4kV na terenie wsi Sulki gm. Miastkowo – dz.nr ewid.: 28/3, 100, 101, 102, 85, 86, 87, 16, 26/2, 26/8, 26/9, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 16/18, 97, 98, 99, 174,175,176. w następujący sposób:

budowa linii napowietrznej nN-0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN- 15/0,4kV, przebudowa istniejącej stacji transformatorowej SN/nN- 15/0,4kV na terenie wsi Sulki gm. Miastkowo – dz.nr ewid.: 28/3, 49/1, 102, 101, 87, 100, 86, 16, 97, 95/2, 96/1, 96/2, 99, 98, 95/3, 174, 175, 176.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późn. zm), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel. 86 217-49-96).

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-09-02 11:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-09-02 11:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 555