logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.1.2016
z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej SN/nN- 15/0,4kV w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej SN/nN- 15/0,4kV w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo – na działkach o nr ewid.: 28/3, 49/1, 102, 100, 101, 99, 98 ,97, 96/2 ,96/1, 95/3, 95/2, 87, 86, 16, 174, 175, 176.
 
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-09-22 12:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-09-22 12:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 582