logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.6.2016
z dnia 10 października 2016 r.
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria na działkach o nr ewid. 243 i 244.
Działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z póź. zmianami) zawiadamia się, że w dniu 6 października 2016r. na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży, ul. Akademicka 22 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria na działkach o nr ewid. 243 i 244.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-10 14:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-10 14:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 554