logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.6.2016
z dnia 26 października 2016 r.
budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria na działkach o nr ewid. 243 i 244.
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z póź. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z póź. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2016r. zostało wydane postanowienie nr Rol.6220.6.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria na działkach o nr ewid. 243 i 244.

Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

Na wydane postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia oraz ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15 w terminie 7 dni od ostatniego dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-26 14:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-26 14:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 562