logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.6.2016
z dnia 21 listopada 2016 r.
budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria, gm. Miastkowo.
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 21 listopada 2016r. na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży została wydana decyzja Rol.6220.6.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-21 14:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-21 14:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 555