logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2016
z dnia 23 listopada 2016 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778, z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę, że w dniu 10.11.2016r, na wniosek Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka polegającego na:

- podwieszeniu na istniejących słupach linii komunalnej 4xAL 50mm2 toru oświetlenia drogowego wykonanego przewodami samonośnymi typu AsXSn 2x25mm2,

- zamontowanie i przyłączenie 9 opraw sodowych typu OUSc-100W,

- zamontowanie na słupach nr 19 i nr 1 istniejącej linii napowietrznej i szafek oświetlenia drogowego SOU,

- budowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na podbudowie słupowej – stanowiącego przedłużenie toru obwodu oświetleniowego wyprowadzonego ze słupa nr 1,

na terenie położonym w miejscowości wsi Gałkówka gm. Miastkowo część działek o nr ewid. 61,60, 62/3, 62/4, 63, 66, 68, 70, 71/6, 71/1, 71/4, 72/3, 72/2, 73,74,75/1,17/2, 16/1,16/2, 15/2, 58/4, 58/3, 59/1, 99, 33/1, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22/2, 22/1, 21/1, 21/3, 21/4,100, 18/8, 18/7, 18/3, 18/4, 75/3, 75/2, 72/1, 59/2, 58/2.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późn. zm), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel. 86 217-49-96).

 

WÓJT    GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-23 09:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-23 09:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 557