logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.5.2016
z dnia 24 listopada 2016 r.
budowiy chlewni rozrodu wraz z budynkiem odchowu prosiąt oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid 12/11 i 12/17 w miejscowości Chojny-Naruszczki, gm. Miastkowo w dniu 8 listopada 2016r.
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z póź. zmianami) zawiadamiam, że w trakcie trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rozrodu wraz z budynkiem odchowu prosiąt oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid 12/11 i 12/17 w miejscowości Chojny- Naruszczki, gm. Miastkowo w dniu 8 listopada 2016r. na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży zostało złożone uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest AGROTUCZ Łomżyńska Spółdzielnia Producentów Trzody, Chojny- Naruszczki 9.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym również uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15 w terminie od 25.11.2016 r. do 15.12.2016 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-24 14:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-24 14:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 598