logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2016
z dnia 30 grudnia 2016 r.
budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka polegającego na:

  - podwieszeniu na istniejących słupach linii komunalnej 4 x AL 50mm2  toru oświetlenia drogowego, wykonanego przewodami samonośnymi typu AsXSn 2 x 25 mm,

-  zamontowaniu i przyłączeniu 9 opraw sodowych typu OUSc-100W,

- zamontowaniu na słupach nr 19 i nr 1 istniejącej linii napowietrznej szafek oświetlenia drogowego SOU,

- budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na podbudowie słupowej – stanowiącego przedłużenie toru obwodu oświetleniowego wyprowadzonego ze słupa nr 1, na działkach o numerach ewidencyjnych : 61, 60/1, 60/2, 62/2, 62/3, 62/4, 63, 66, 68, 70, 71/6, 71/1, 71/4, 72/3, 72/2, 73, 74, 75/1, 17/2, 16/1, 16/2, 15/2, 58/4, 58/3, 59/1, 99, 33/1, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22/2, 22/1, 21/1, 21/3, 21/4, 100, 18/8, 18/7, 18/3, 18/4, 75/3, 75/2, 72/1, 59/2, 58/2, położonych w obrębie wsi Gałkówka, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.


WÓJT  GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-30 10:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-30 10:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 567