logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.6.2018
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 31.01.2018 r, na wniosek Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 126, 125/5, 127/1, 103/1, 96/2, 96/3, 96/1, 88/1, 97, 86, 90, 119 położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017r poz.1257), w terminie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres : Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo ( tel.86 217-49-96 ).

Zgodnie art. 41 § 1 KPA- w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu : zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

WÓJT GMINY
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-02-07
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-02-07 12:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-02-07 12:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 474