logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2018
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2017r poz. 1073, z pózn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 31.01.2018 r, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku działającej przez Pełnomocnika Pana Piotra Żabickiego DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez miejscowość Rydzewo od km 130+750 do km 132 +149,72 (ul.Mazurska) wraz z budową : kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia  ulicznego,  kanału  technologicznego  oraz  budową i  przebudową   towarzyszącej  infrastruktury  technicznej,  na  terenie  obejmującym    działki o  nr  ewid.  217, 302/1, 344/1, 431/1, 296, 80, 66/3, 66/5, 81/3, 565, 423, 195  położone  w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.

       Zgodnie z art. 10 §  1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r poz.1257), w terminie 14 dnia od dnia publicznego  ogłoszenia,  strony  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta  sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres : ul.Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo ( tel.86 217-49-96 ).

Zgodnie  art.  41 §  1  KPA- w  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu : zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-02-14
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-02-14 10:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-02-14 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 465