logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2018
z dnia 8 marca 2018 r.
o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2017r poz. 1257), niniejszym zawiadamiam, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  Białymstoku działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Żabickiego DROMOBUD Sp. z o.o ul.Al-1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok, w dniu 06.03.2018r złożyła wniosek zmieniający wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.01.2018r, dotyczący przebudowy drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka - Łomża – Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo od km 130+750 do km 132+ 149,72 (ul.Mazurska) wraz z budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej, na terenie obejmującym działki o nr ewid.217, 302/1, 344/1, 431/1, 296, 80, 66/3, 66/5, 81/3, 565, 423, 195, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo;

  • w zakresie dotyczącym sentencji w części opisowej, określającej przedmiot inwestycji:

- przebudowa drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża – Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo od km 130+750  do km 132+249,72 (ul. Mazurska) wraz z budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.

  • w zakresie dotyczącym planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych w następujący sposób:

- przebudowa drogi krajowej Nr 61 od km 130+750 do km 132+249,72 z obustronnymi poboczami szerokości 2,0m (w przekroju  szlakowym), budowa 2 zatok autobusowych o gł. 3,0m, budowa chodników dla pieszych (str. lewa wraz ze ścieżką rowerową oraz str. prawa jako samodzielny ciąg pieszy), budowa ciągu pieszo-jezdnego, budowa wysp dzielących, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa i przebudowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, wycinka drzew.

  • w zakresie dotyczącym granic terenu objętego wnioskiem:

- na podstawie załącznika graficznego nr 1 z rozszerzonym zakresem inwestycji.

            

        W związku z powyższym w tutejszym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro ) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo ( tel. 86 217-49-96), można zapoznać się z aktami  przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

                                                                                                

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-08 08:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-08 08:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 482