logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.6.2018
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1073 z póź. zm.) zawiadamiam, że  zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój  nr 17, I piętro) - adres: Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-03-13
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-13 12:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-13 12:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 456