logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak numeru
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża -Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1073 z póź. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża -Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo od km 130+750 do km 132+249,72 (ul. Mazurska ) wraz z budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej, na działkach o nr ewid. 217, 302/1, 344/1, 431/1, 296, 80, 66/3, 66/5, 81/3, 565, 423, 195, położonych w obrębie 0018 Rydzewo gm. Miastkowo. 

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17 I  piętro) - adres: Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.  

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-04-09
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-04-09 10:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-04-09 10:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 461