logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.1.2018
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarsko-składowego przeznaczonego na oborę w systemie chowu ściołowego głębokiego dla obsady 20 DJP (obsada całkowita w gospodarstwie do 55 DJP) na działce nr 128 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarsko-składowego przeznaczonego na oborę w systemie chowu ściołowego głębokiego dla obsady 20 DJP (obsada całkowita w gospodarstwie do 55 DJP) na działce nr 128 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych II w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnia w Ostrołęce oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2018-04-20
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-04-23 13:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-04-23 13:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 468