logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.2.2018
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaliszki, działka nr 58/2.

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 16 maja 2018r. na wniosek firmy Projekt Energia Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64/265, 01-248 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towrzyszącą w miejscowości Kaliszki, działka nr 58/2.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnia w Ostrołęce oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2018-05-18
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-05-18 12:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-05-18 12:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 525