logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.8.2018
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
W sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r poz. 1073)  zawiadamia się, że w dniu 20.08.2018 r, na wniosek Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku Stacji Uzdatniania Wody związaną ze zmianą technologii, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 144/1 położoną w obrębie wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo. 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017r poz.1257), w terminie 14 dnia od dnia publicznego  ogłoszenia,  strony  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta  sprawy  mogą  być  Państwu  udostępnione  w  Urzędzie  Gminy  Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres : Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo ( tel.86 217-49-96 ).

Zgodnie art. 41 § 1  KPA - w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu : zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-08-27
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-08-27 10:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-08-27 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 420