logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.5.2018
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie budowy obory o obsadzie bydła do 51 DJP (docelowo w gospodarstwie hodowlanym do 73 DJP) w systemie chowu bezściołowego wraz z realizacją dwóch podrusztowych zbiorników na gnojowicę o łącznej pojemności do 870 m3 i budową płyty gnojowej o powierzchni 50 m2 na działce nr 112 we wsi Kuleszka

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie bydła do 51 DJP (docelowo w gospodarstwie hodowlanym do 73 DJP) w systemie chowu bezściołowego wraz z realizacją dwóch podrusztowych zbiorników na gnojowicę o łącznej pojemności do 870 m3 i budową płyty gnojowej o powierzchni 50 m2 na działce nr 112 we wsi Kuleszka gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnia w Ostrołęce oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2018-08-28
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-08-28 11:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-08-28 11:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 435