logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.9.2019
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX”

Działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z póź. zm.) art. 69 ust. 4 i 5 oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081 z póź. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 8 stycznia 2020r. zostało wydane postanowienie nr Rol.6220.9.2019 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo, wszczęte na wniosek P.H.U. EURO- MAX Zenon Stefański Ostrołęka, ul. Psarskiego 22/134.

Na wydane postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-01-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-01-08 13:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-01-08 13:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 339