logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2020
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 13.01.2020r, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającego przez pełnomocnika Roberta Bagińskiego RBB-ELECTRIC, ul. Wojska Polskiego 109, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na

budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 214/1, 214/2, 43, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 216, 64/9, 64/10, 50/1,50/2 położone w obrębie Rybaki, gm. Miastkowo.      

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2018r poz.2096 ze zm.) w terminie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres : Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel.86 217-49-96).

Zgodnie  art.  41 §  1  KPA- w  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu : zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-01-27
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-01-27 12:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-01-27 12:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 339