logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2020
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia  się, że w dniu 10.01.2020r, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającego przez pełnomocnika Roberta Bagińskiego RBB-ELECTRIC, ul. Wojska Polskiego 109, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 61/1, 50, 47, 46, 48, 49, 59/3, 59/2, 59/1, 60, 111, 61/2, 140, 164, 163,162, 169, 165/1, 84, 83, 165/2, 166, 167, 81, 63/2, 63/1, 62, 69, 41/3, 41/4, 42, 41/5, 41/1, 43/2, 44 położone w obrębie Osetno, gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2018r poz.2096 ze zm.), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres : Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo ( tel.86 217-49-96 ).

Zgodnie art. 41 § 1 KPA- w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu : zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

WÓJT  GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-01-27
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-01-27 13:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-01-27 13:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 316