logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.1.2020
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie budowy obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt w miejscowości Chojny-Naruszczki

Działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081; z 2019r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815 i 1924, 2170) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt tj. rusztowym dla krów mlecznych z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 600 m3 i na głębokiej ściółce dla pozostałych grup, o obsadzie ok 60 DJP, zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności ok. 10m3, na terenie działki nr 19/2 położonej w miejscowości Chojny-Naruszczki gm. Miastkowo.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 §1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019r. poz. 60, 730, 1133 i 2196) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Chojny- Naruszczki. W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art.41 § 1 i 2 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 2 i 4 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-02-07
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-02-07 13:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-02-07 13:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 331