logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.9.2019
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096; z 2019r. poz. 60, 730, 1133 i 2196) i art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081; z 2019r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815 i 1924) zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2020r. inwestor Pan Zenon Stefański prowadzący przedsiębiorstwo P.H.U. EURO- MAX Zenon Stefański, 07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 22/134 przedłożył Wójtowi Gminy Miastkowo Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo.

W związku z powyższym postanowieniem nr Rol.6220.9.2019 z dnia 13 lutego 2020r. podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w.w inwestycji.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 §1 i 2 kpa w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, więc o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie. W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2,w godzinach 7.15-15.15.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art 77 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-02-13
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-02-13 14:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-02-13 14:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 339