logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.1.2020
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie budowy obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt tj. rusztowym dla krów mlecznych z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 600 m3 i na głębokiej ściółce dla pozostałych grup, o obsadzie ok. 60 DJP, zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności ok. 10m3, na terenie działki nr 19/2 położonej w miejscowości Chojny-Naruszczki gm. Miastkowo.

Działając na podstawie art. 105 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096; z 2019r. poz. 60, 730, 1133 i 2196) zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt tj. rusztowym dla krów mlecznych z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 600 m3 i na głębokiej ściółce dla pozostałych grup, o obsadzie ok. 60 DJP, zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności ok. 10m3, na terenie działki nr 19/2 położonej w miejscowości Chojny-Naruszczki gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081; z 2019r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924 i 2170) w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z tym na podstawie art. 49 §1 i 2 Kpa niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości.

W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-02-17
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-02-17 15:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-02-17 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 323