logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.9.2019
z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX”

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081; z 2019r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924 i 2170) zawiadamiam o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 15.10.2019r. złożony przez P.H.U. EURO- MAX Zenon Stefański Ostrołęka, ul. Psarskiego 22/134.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Białymstoku.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni tj. od dnia 19 lutego 2020r. do dnia 19 marca 2020r. w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-02-18
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-02-18 14:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-02-18 14:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 322