logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.2.2019
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie budowy chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowymo pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego

DECYZJA

Na podstawie art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w wyniku w wyniku wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego budowy chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo

 

postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie,

 

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2019r. Pani Paula Kuczyńska zwróciła się do Wójta Gminy Miastkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Po przeanalizowaniu wniosku i pozostałej dokumentacji w dniu 22 listopada 2019r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Na podstawie art. 64  ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo pismem z dnia 22 listopada 2019r. zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw terenowych w Łomży, Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży opinią WSTII.4220.161.2019.MM z dnia 02.12.2019r. wyraził opinię, że dla  planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymogami  art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.) wskazując, że wnioskowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 104a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży opinią 156.NZ.2019 z dnia 05.12.2019r wyraziła opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zakwalifikowanego do §3 ust.1 pkt 104 b) cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 31 stycznia 2020r, znak: BI.ZZŚ.5.436.21.2019.HN Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce nie zajęło stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało zgodnie z wnioskiem inwestora do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząca oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 104 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz złożonych wyjaśnień inwestora organ stwierdził, iż zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na budowie budynku chlewni z przeznaczeniem do tuczu trzody chlewnej od warchlaka o masie 30 kg do tucznika o masie 120 kg. Powierzchnia produkcyjna chlewni wyniesie 1507,50 m2. Zwierzęta będą utrzymywane w 30 boksach o powierzchni 50,25 m2 każdy. Stwierdzano, iż w każdym boksie będzie mogło przebywać maksymalnie 50 szt. tuczników o wadze powyżej 110 kg. W 30 boksach możliwa maksymalna obsada projektowanej chlewni wyniesie 1500 szt. tuczników o wadze pow. 110 kg. co daje dla planowanej chlewni obsadę 210 DJP. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W dniu 27.02.2020 r wnioskodawca wycofał wniosek w sprawie wydania w/w decyzji, w związku z czym postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 2 k.p.a.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

                                                                                                                            
WÓJT

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-03-04
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-03-04 07:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-03-04 07:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 391