logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Brak
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie budowy napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie linii napowietrznej nN 0,4kV

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 z póź. zm. ) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 53, 54, 57, 216, 64/9 i części działek o nr ewid. 58, 43, 214/1, 42, 52, 55, 56, 51, 50/2, 50/1, 64/10, 62, 214/2 położone w obrębie  wsi  Rybaki, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  ( pokój  nr 17, I  piętro )  -  adres : Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.  

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-03-06
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-03-06 10:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-03-06 10:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 306