logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2020
z dnia 16 marca 2020 r.
o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r. poz. 293.)  zawiadamia  się, że w dniu 11.03.2020r, wpłynęła zmiana wniosku z dnia 10.01.2020r, PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającego przez pełnomocnika Roberta Bagińskiego RBB-ELECTRIC, ul. Wojska Polskiego 109, 18-400 Łomża w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w części terenu objętego wnioskiem, dla inwestycji, której przedmiotem jest:

budowa napowietrznej linii SN 15kV, budowa kablowej linii SN 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowa kablowej linii nN 0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 47, 46, 41/5, 163, 165/2, 166, 167, 48, 61/2 i części działek o nr ewid. 61/1, 50, 49, 59/3, 59/2, 44, 43/2, 41/1, 59/1, 41/4, 42, 41/3, 63/2, 63/1, 62, 69, 60, 111, 140, 169, 81, 84  położone  w obrębie Osetno, gm. Miastkowo. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informujemy że w trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 17 – Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (tel 86 217-49-96) w godzinach pracy Urzędu tj. 715 - 1515

Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1Kpa dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będą dokonywane w formie udostępnienia pism w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na stronie www.miastkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej sołectwa wsi Drogoszewo.

          

Wójt  Gminy

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-03-16
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-03-16 11:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-03-16 11:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 305