logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.2.2020
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie budowy budynku inwentarskiego na 60 DJP wraz z kanałami podrusztowymi o pojemności 600m3  w mieszanym systemie utrzymania oraz zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10m3 na części działki nr 19/2 położonej w miejscowości Chojny- Naruszczki gm. Miastkowo

Na podstawie art 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 i 284) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 60 DJP wraz z kanałami podrusztowymi o pojemności 600m3 w mieszanym systemie utrzymania oraz zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10m3 na części działki nr 19/2 położonej w miejscowości Chojny-Naruszczki gm. Miastkowo.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Chojny- Naruszczki.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 § 1 i 2 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-03-25
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-03-25 11:42
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-03-25 11:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 287