logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.3.2020
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych- elektrownia fotowoltaiczna o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr 308 w miejscowości Rydzewo, gmina Miastkowo

Na podstawie art 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 i 284) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych- elektrownia fotowoltaiczna o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr 308 w miejscowości Rydzewo, gmina Miastkowo.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Rydzewo.

W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 § 1 i 2 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-03-25
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-03-25 11:52
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-03-25 11:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 295