logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.9.2019
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo

Na podstawie art 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 i 284) zawiadamiam strony postępowania, że pismem z dnia 20 marca 2020 r. nr WSTII.4221.3.2020.MS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, z uwagi na złożony charakter sprawy, wyznaczył nowy termin dotyczący uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo, tj. do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na powyższe, oczekując na opinię w/w organu, jak również mając na względzie konieczność przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego, działając na podstawie art 36 § 1 Kpa wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 20 maja 2020 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Drogoszewo.

W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-03-25
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-03-25 12:09
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-03-25 12:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 296