logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.6.2020
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r. poz. 293)zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Dz 2020r. poz. 256), zawiadamia się, że w dniu 31.03.2020r, wpłynął wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o ul. Akademicka 22, 18 - 400 Łomża w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę placu do przetwarzania i magazynowania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych oraz magazynowania złomu i budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (parking dla samochodów osobowych, droga wewnętrzna-technologiczna i wewnętrzna, szczelny bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 10m3, przyłącze wodociągowe, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 2 zjazdy z drogi gminnej wewnętrznej niepublicznej)
w ramach prowadzonej przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Instalacji Komunalnej na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 234 i 242 położone w obrębie Czartoria gm. Miastkowo.

Z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, informację w sprawie toczącego się postępowania można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod tel 86 /217-49-96 w godzinach 830 - 1400 w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma. Jednocześnie informujemy, że strony mogą wnosić nowe dowody i zgłaszać żądania na piśmie za pośrednictwem poczty lub osobiście ( po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu).

Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1 Kpa dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będą dokonywane w formie udostępnienia pism w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na stronie www.miastkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej sołectwa wsi Czartoria.


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-04-06
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-04-08 12:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-04-08 12:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 307