logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.6.2020
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r, poz. 256 ) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 1. budowie placu składowego do przetwarzania i magazynowania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych oraz magazynowania złomu,
 2. budowie dwóch placów składowych do magazynowania odpadów budowlanych
 3. budowie budynku administracyjno-socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym:
  - budowie parkingu,
  - budowie dwóch dróg wewnętrznych,
  - budowie szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3,
  - budowie przyłączy: wodociągowego, elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego, kanalizacji deszczowej i technologicznej
  - budowie dwóch zjazdów z drogi gminnej,

 na terenie obejmującym części działki o nr ewid. 234 położoną w obrębie Czartoria, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 11, I piętro ) - adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-05-19
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-05-19 15:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-05-19 15:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 294