logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2020
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie budowy chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego

Działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) i art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek w dniu 26 maja 2020 r. zostało wydane postanowienie nr IGN.6220.3.2020 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

Na wydane postanowienie stronom przysługuje zażalenie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 11, w godzinach 9oo -15oo.

Zgodnie z art 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-05-26
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-05-26 08:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-05-26 08:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 355