logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.2.2020
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie budowy budynku inwentarskiego na 60 DJP wraz z kanałami podrusztowymi o pojemności 600m3  w mieszanym systemie utrzymania oraz zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10m3

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 i 284) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 2 czerwca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 60 DJP wraz z kanałami podrusztowymi o pojemności 600m3  w mieszanym systemie utrzymania oraz zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10m3 na części działki nr 19/2 położonej w miejscowości Chojny- Naruszczki gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-06-02
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-02 14:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-02 14:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 281