logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2020
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 06.03.2020r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni tj. od dnia 10 czerwca 2020r. do dnia 9 lipca 2020r. w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 11, w godzinach 8.15-15.15.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WÓJT

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-06-09
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-09 11:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-09 11:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 307