logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.9.2019
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Drogoszewo IX"

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 i 284) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 10 czerwca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Drogoszewo IX" położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506, obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-06-10
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-10 15:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-10 15:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 292