logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.9.2019
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 i 695) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r., poz. 283 i 284) zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2020r. zostało wniesione odwołanie od decyzji nr Rol.6220.9.2020 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 10.06.2020r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo.

Zgodnie z art. 133 kpa odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, więc niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Drogoszewo.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-06-24
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-24 14:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-24 14:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 49