logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2020
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi
o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo, nie może być załatwione w ustawowym terminie. Powodem nie załatwienia przedmiotowej  sprawy w terminie jest konieczność dokonania dalszych czynności w sprawie, m.in. uzyskanie informacji/wyjaśnień od inwestora.

Nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 15.09.2020r.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo.

Liczba stron w postepowaniu  o wydanie w/w decyzji przekracza 10, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283) oraz zgodnie z art. 49a Kpa, strony postępowania zawiadamiane są poprzez publiczne ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej BIP Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-07-27
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-07-27 14:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-07-27 14:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 317