logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2020
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie budowy chlewni do tuczu 1470szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), zawiadamiam, że zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 11, w godzinach 8.30-14.15 w terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z art. 49a Kpa, strony postępowania zawiadamiane są poprzez publiczne ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miastkowo. Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie/obwieszczenie o zakończeniu postępowania zostało umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w dniu 10.08.2020r.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-08-07
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-08-10 09:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-08-10 09:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 327