logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.11.2020
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w spawie budowy budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn paszowy w gospodarstwie rolnym do 140 DJP

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 i 284 i 322) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn paszowy w gospodarstwie rolnym do 140 DJP, na działce o nr geod. 56 położonej w miejscowości Sosnowiec, gmina Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2020-08-19
Wprowadził(a) :Monika Bednarczyk2020-08-19 11:55
Zatwierdził(a) :Monika Bednarczyk2020-08-19 11:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 281