logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2020
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniach 07.10.2020 r., 08.10.2020 r. oraz 09.10.2020 r. zostały wniesione odwołania od decyzji nr IGN.6220.3.2020 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14.09.2020 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściółkowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min. 2200 m3, silosem paszowym o pojemności 29,55 m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9 m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo”.

Zgodnie z art. 133 kpa odwołania wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, więc niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Leopoldowo.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-10-13
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-10-13 09:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-10-13 09:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 266