logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.15.2020
z dnia 6 listopada 2020 r.
Rozbudowa, wraz z nadbudową, kwatery nr 3 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Czartoria

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu na wniosek z dnia 22 lipca 2020 r. (data wpływu 23 lipca 2020 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, wraz z nadbudową, kwatery nr 3 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Czartoria, zlokalizowane na działkach ewidencyjnych nr 245 i 246, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni tj. od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia 6 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2020-11-06
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-11-06 13:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-11-06 13:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243