logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.24.2020
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie budowy budynku magazynowego i zakup maszyn rolniczych w obrębie gospodarstwa rolnego

Na podstawie art 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie budynku magazynowego i zakup maszyn rolniczych w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na części działki o numerze ewid. 28/4 położonej w miejscowości Sulki, gmina Miastkowo, powiat łomżyński woj. podlaskie. zostało zakończone.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Sulki. W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 § 1 i 2 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

 


Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2020-12-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-12-08 12:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-12-08 12:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 268