logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.23.2020
z dnia 9 grudnia 2020 r.
Rozbudowa i przebudowa dwóch obiektów inwentarskich-obór w systemie głębokiej ściółki w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 72,0DJP na oborę wolnostanowiskową na ok. 51,0DJP bydła w systemie bezściołowym oraz budowa wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 515,0m3

Na podstawie art 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego „Rozbudowa i przebudowa dwóch obiektów inwentarskich-obór w systemie głębokiej ściółki w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 72,0DJP na oborę wolnostanowiskową na ok. 51,0DJP bydła w systemie bezściołowym oraz budowa wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 515,0m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 90,0DJP, wzrost obsady o 18,0DJP) na działce nr 539 w Miastkowie, gm. Miastkowo, pow łomżyński, woj. podlaskie” zostało zakończone.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Miastkowo. W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 § 1 i 2 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.


Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2020-12-09
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-12-09 12:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-12-09 12:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241