logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol. 6220.28.2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562

Działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562, realizowanej na terenie obejmującym działki istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr ewid. 565, 303, 563, 562 położonych w obrębie Rydzewo, gm. Miastkowo.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 w/w ustawy oraz art. 49 §1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Rydzewo i Nowosiedliny.

W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art.41 § 1 i 2 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 2 i 4 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 


Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2020-12-17
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-12-17 14:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-12-17 14:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230