logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2021
z dnia 21 lipca 2021 r.
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r, poz. 735) zawiadamiam, że  zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 110mm z hydrantem przeciwpożarowym naziemnym Ø 80mm i zasuwą, na terenie obejmującym część działek nr ewid. 54/1, 67/2 położonych w obrębie Chojny-Naruszczki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (parter), w godz. od 815 do 1415 , można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2021-07-21
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-21 09:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-21 09:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 19